Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Doha sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 11/108, 61-742 Poznań.  

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i zakresie:  

Kategorie odnośnych danych osobowych  

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa adres email.   

Dobrowolność podania danych osobowych  

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.  

Czas przetwarzania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:  

Niektóre dane w zakresie: adres email, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis Internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.  

Dane dotyczące zamówień towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.  

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.  

Państwa dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu Internetowego.  

Odbiorcy danych osobowych  

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotowi świadczącemu usługę asysty technicznej związanej z utrzymaniem Serwisu Internetowego, podmiotowi świadczącemu usługę hostingową oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

Prawa osoby, której dane dotyczą  

Administrator Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.  

W każdym wypadku Administrator Danych Osobowych poinformuje Państwa o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.  

W celu realizacji przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych na podane powyżej dane kontaktowe.  

Prawo dostępu do danych osobowych  

Posiadają Państwo prawo do uzyskania informacji czy Państwa  dane osobowe są przetwarzane.  

Jeżeli Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe posiadają Państwo prawo do:  

Prawo do sprostowania danych osobowych   

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe posiadacie Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych oraz prawo do żądania do uzupełnienia swoich danych osobowych.  

Jeżeli dokonali Państwo rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe można sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.  

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”   

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:  

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniecie Państwo poinformowani.  

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych   

Posiadają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:  

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych  

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych   

Posiadają Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:  

Prawo do cofnięcia zgody  

Posiadają Państwo prawo do  cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego  

Jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych macie Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.