REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Srodanawynos.pl

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

Autor wpisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, to użytkownik, który na specjalne upoważnienie właściciela restauracji (lub który sam jest pełno prawnym właścicielem lub współwłaścicielem restauracji) dokonał rejestracji w serwisie w celu utworzenia wpisu w katalogu restauracji oraz edytuje dane wprowadzone do wpisu restauracji 
Użytkownik niezarejestrowany. Każda osoba, która korzystając z dowolnego urządzania umożlwiającego przeglądanie zawartości stron www, odczytuje treści serwisu internetowego www.srodanawynos.pl
Moderator – Gmina Środa Wielkopolska 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5
Administrator serwisu – Doha sp. Z o.o., ul. Nowowiejskiego 11/108, 61-724 Poznań
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego 
Serwis internetowy – serwis internetowy, który jest Katalogiem lokalnych restauracji. Informacje do katalogu w postaci wpisów do katalogu restauracji dodają autorzy wpisu.  Serwis dostępny pod adresem www.srodanawynos.pl.  Autor wpisu może dokonać czynności związanych z dodaniem wpisu do katalogu.  Użytkownik niezarejestrowany może zapoznać się w treściami opublikowanymi w serwisie www.srodanawynos.pl
Publikacje w serwisie są moderowane przez Administrator i Moderatora serwisu 
Wpis do katalogu restauracji – zbiór danych będących przedmiotem publikacji informacji odnoszących się do Oferty jednej restauracji, określające w szczególności adres strony internetowej, ofertę restauracji, jej dane teleadresowe, a także odnośnik do serwisu, w którym potencjalny użytkownik niezarejestrowany może dokonać zakupu produktów i dan w restauracji droga elektroniczną.  

  1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 
    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
  2. dodanie wpisu do katalogu restauracji – oświadczenie woli Autor wpisu, wprowadzenie danych do formularza elektronicznego zmierzające bezpośrednio do publikacji danych będących przedmiotem wpisu w katalogu restauracji, określające w szczególności adres strony internetowej, ofertę restauracji, jej dane teleadresowe, a także odnośnik do serwisu, w którym potencjalny użytkownik niezarejestrowany może dokonać zakupu produktów i dan w restauracji droga elektroniczną.  
      

Postanowienia ogólne 
  

Administrator Danych Osobowych jest Doha sp. Z o.o., ul. Nowowiejskiego 11/108, 61-724 Poznań
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, w celu wykonania umowy, oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w związku ze świadczeniem usług z zakresu marketingu internetowego.
Państwa dane przetwarzane przez Administrator i Moderatora obejmują: nazwy firm, imiona i nazwiska właścicieli restauracji lub osób reprezentujących restaurację w imieniu właściciela, numery telefonów, adresy email, adresy stron internetowych, adresy prowadzenia działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administrator i Moderatora.  
Zgromadzone dane będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów z Administrator i Moderatorem lub jeśli takowe nie zostały zawarte, będą przechowywane bez terminowo (przez cały okres funkcjonowania serwisu internetowego.) tak długo jak widoczna jest publikacja wpisu do katalogu restauracji.  
Wszyscy użytkownicy serwisu www.srodanawynos.pl mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.  
6.Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 
W celu edycji, usunięcia, ograniczenia lub sprostowania danych należy skorzystać z odpowiednich funkcji serwisu dostępnych dla zalogowanych użytkowników lub ewentualnie prosimy o kontakt email z Administrator i Moderatorem admin@polskanawynos.pl
Wpisy do katalogu restauracji są dostępne zarówno dla tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, reprezentantów bądź właścicieli podmiotów gospodarczych, których działalność stanowi prowadzenie działalności biznesowej opierającej się o lokal gastronomiczny  
Dokonując wpisu do katalogu restauracji – Dodając informacje o firmie – restauracji należy prawidłowo wpisywać wszystkie dane. Informacje są przez nas wstępnie weryfikowane i źle wypełnione formularze mogą być odrzucone.  
Administrator i Moderator ma prawo odrzucić wszelkie wpisy bez podania przyczyny, dotyczy to głównie niepoważnych wpisów, spamu, dodawania nieistniejących firm lub oferowania usług/towarów zabronionych przez polskie prawo.  
Administrator i Moderator ma prawo usuwać wpisy firm, które się powtarzają lub są dodawane regularnie z takimi samymi danymi. Administrator i Moderator może wyjątkowo zatwierdzić kilka wpisów jednej firmy, jeśli oferuje ona różne usługi i mogą one być sklasyfikowane w różnych kategoriach lub firma ma kilka biur/przedstawicielstw pod różnymi adresami.  
Administrator i Moderator może też edytować dane firm lub ogłoszenia w celu poprawy błędów, łączenia opisów, skracania opisów, łączenia dwóch wpisów w jeden. Może też usunąć logo/zdjęcie, jeśli jest to znak zastrzeżony i autor wpisu nie ma uprawnień by się nim posługiwać lub w przypadku gdy plik z logo/zdjęciem jest nieczytelny, pojawił się błąd przy wgraniu pliku lub logo/zdjęcie jest obraźliwe. Wszystkie zdjęcia i logo nie mogą naruszać praw autorskich i praw osób do wykorzystania wizerunku. Autor wpisu musi mieć uprawnienia do korzystania z określonego logo lub zdjęcia.  
Autor wpisu dodający ogłoszenie ze zdjęciem lub wpis firmy z logo / zdjęciem potwierdza, że posiada prawa autorskie do tego zdjęcia lub elementu graficznego. W przypadku, gdy na zdjęciu są widoczne osoby trzecie potwierdza, że posiada ich pisemną zgodę na umieszczanie wizerunku. W przypadku, gdy na zdjęciu są widoczne nieruchomości lub przedmioty prywatne potwierdza, że posiada zgodę właścicieli do posługiwania się zdjęciami przedstawiającymi te nieruchomości lub przedmioty.  
Serwis www.srodanawynos.pl nie ponosi odpowiedzialności za wpisy firm, oferty i ogłoszenia, na których prezentowane są zdjęcia / elementy graficzne naruszające prawa autorskie lub naruszające prawo wykorzystania czyjegoś wizerunku.  
Zakazane jest oferowanie przedmiotów i usług zabronionych w prawie polskim oraz oferowanie rzeczy pochodzących z przestępstwa.  
Zabronione jest podawanie ogłoszeń o jakiejkolwiek treści erotycznej i pornograficznej.  
Zabronione jest oferowanie podróbek/kopii markowych przedmiotów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie. Tym samym zabroniona jest sprzedaż nielegalnych kopii filmów, gier, muzyki, książek…  
Zabronione jest stosowanie w ogłoszeniach słów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich. Takie wpisy będą usuwane przy wstępnej weryfikacji.  
Kopiowanie i rozpowszechnianie danych kontaktowych osób i firm prezentowanych w tym serwisie w celach komercyjnych jest zabronione.  
Dodawanie wpisów w katalogu restauracji jest bezpłatne. Dostęp do opublikowanych wpisów – ogłoszeń dla każdego użytkownika niezarejestrowanego jest bezpłatny. Dostęp do katalogu restauracji jest bezpłatny i nieograniczony czasowo.  
Osoby dodające ogłoszenia i dane firm do katalogu wyrażają zgodę na przechowywanie podanych danych teleadresowych,  jednocześnie ujawniają te dane innym Internautom. Podanie danych teleadresowych odbywa się na podstawie wyrażonej poprzez działanie zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. 
Zgodnie z przepisami z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) osoby/firmy – autorzy wpisów w serwisie www.srodanawynos.pl zgadzają się na otrzymywanie informacji od Administrator i Moderatora tego serwisu.  
W przypadku utraty automatycznie generowanego emaila od Administrator i Moderatora, autor wpisu nie będzie miał kodu dostępowego do edycji i usuwania treści ogłoszenia lub danych firmy. W tej sytuacji prosimy o kontakt z Administrator i Moderatorem serwisu. Email wysłany z tego samego adresu, jaki był podany w czasie rejestracji w serwisie www.srodanawynos.pl będzie potwierdzał prawo do edycji/usuwania danego ogłoszenia lub wizytówki firmy.  
Administrator i Moderator dołoży wszelkich starań, aby usprawnić działanie serwisu, weryfikować dane i kontrolować poprawność wszystkich informacji. Mimo tego Administrator i Moderator nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność prezentowanych tutaj informacji, ani za szkody powstałe w związku z treścią ogłoszeń oraz ich późniejszych skutków.  
Administrator i Moderator NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za wpisy dodane przez agencje reklamy, specjalistów SEO i inne firmy, które na zlecenie dodają wpisy i linki innych podmiotów w naszym serwisie. W takiej sytuacji ewentualne pretensje i roszczenia dotyczące niewłaściwych danych należy kierować do firm, które tych wpisów dokonały. Jeśli firma posiadająca tutaj wpis nie potrafi określić kto go dodał, wówczas na prośbę taki wpis może być usunięty lub zmieniony. Należy wówczas udowodnić prawo do wpisu (np. wysyłając email z adresu z firmowej domeny).  
  
III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego  

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze serwisu internetowego przez autora wpisu jest rejestracja w jego ramach.  

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu internetowego.  

3.2 Konto w serwisie www.srodanawynos.pl mogą zakładać tylko podmioty gospodarcze.

3.4 W celu utworzenia konta należy podać ogólny adres email, który używany jest przez firmę – podmiot gospodarczy do prowadzenia korespondencji elektronicznej.

3.5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie niezbędnych danych osobowych.  

3.6. Administrator i Moderator może pozbawić Autora wpisu prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Autor wpisu, a w szczególności, gdy Autor wpisu:  

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Autor wpisów oraz użytkowników niezarejestrowanych serwisu internetowego, 
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administrator i Moderatora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Administratora i Moderatora. 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administrator i Moderatora.  

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.  

3.7. Autor wpisów zobowiązany jest w szczególności do:  

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
b) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 
d) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Autorów wpisów oraz dla Administrator i Moderatora, 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
f) korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
  
  
IV. Procedura dodania wpisu do katalogu restauracji  

4.1. W celu dodania wpisu do katalogu restauracji za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetowąwww.olsztynnawynos.pli dokonać wyboru produktu (jeśli wybór jest dostępny), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Autorowi wpisu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.  

4.3. W trakcie dodawania wpisu do katalogu restauracji – do momentu naciśnięcia przycisku „Opublikuj” – Autor wpisu ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie, który stanowi publikacje wpisu do katalogu restauracji.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Autor wpisu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.  

4.4. Po podaniu przez autora wpisu korzystającego ze Serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie możliwość podglądu wyglądu publikacji - wpisu do katalogu.  

4.5. W celu publikacji wpisu należy dokonać akceptacji treści Regulaminu, podanie niezbędnych danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Opublikuj”.  

4.6. Wysłanie formularza publikacji przez Autora wpisu stanowi oświadczenie woli dotyczącym publikacji wpisu do katalogu restauracji w Serwisie internetowym  

4.7. Po złożeniu formularza dotyczącego publikacji wpisu do katalogu restauracji, Autor wpisu otrzymuje wiadomość e-mail, oraz dodatkowo wyświetloną informację dotyczącą konieczności weryfikacji wprowadzonych danych. Tylko pozytywna wersyfikacja wprowadzonych danych przez Administrator i Moderatora serwisu gwarantuje publikacje do wpisu do katalogu restauracji   

  
V. Publikacja zaakceptowanych wpisów do katalogu restauracji.   

5.1. Administrator i Moderator rozpatruje propozycje wpisu do katalogu restauracji akceptuje w pisy w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych.   

5.2. O odrzuceniu wpisu lub akceptacji do publikacji Autor wpisu dowiaduje się drogą mailową.  
  
VI. Edycja już istniejącego wpisu do katalogu restauracji przez Autora wpisu  

6.1. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego, Autor wpisu może dokonać w nim modyfikacji.   

6.2 Każda edycja podlega weryfikacji przed publikacja na zasadach opisanych w punkcie V  
  

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną  

7.1. Administrator i Moderator prowadzący serwis internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Autorów wpisów oraz Użytkowników niezarejestrowanych.  

7.2. Autor wpisu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administrator i Moderatora Serwisu internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.  

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Autor wpisu oraz Użytkownik niezarejestrowany mogą zgłaszać pisemnie na adres: admin@polskanawynos.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.  

7.4. Administrator i Moderator serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Autor wpisu, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  

VIII. Postanowienia końcowe  

8 .1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.